Sağlık Profesyonelleri Platformu

Sağlık Profesyonelleri Platformu (SPP), sağlık profesyonellerine ait 10 sivil toplum örgütü, 2017 yılında 08.11.2017, 11.12.2017, 13.01.2018 tarihlerinde bir araya gelerek mesleki istihdam, kamu ve özel sektörde özlük hakları, mesleki haklar ve sınırlar, sertifikasyonu sonlandırma, sağlık alanında işgücü planlaması, artan mezun sayısı, eğitimde kalite ve sağlıkta taşeron sistemi konularında ortak hareket etme kararı alması ile ortaya çıkmıştır.

Sağlıkta dönüşüm programı ile erişebilir, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hedefine katkı vermek isteyen sağlık meslek mensupları, kendilerini temsil etmek üzere kurulmuş dernekleri ile Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısının dünyada hak ettiği düzeye erişebilmesinde ve tüm sorunların giderilmesinde sağlık politika belirleyicileri olmak üzere Sağlık Profesyonelleri Platformu´nun (SPP) kurulmasına karar verilmiştir.

Platformun belirlenen çalışma amaçları aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır:

 • Sağlık alanında yetkili kurum ve/veya kuruluşlardaki işgücü planlanması yaparak, etkin personel istihdamının arttırılmasının sağlanması ve desteklenmesi,
 • Sağlık personelinin kamu ve özel sektörde özlük (ek gösterge katsayıları, yıpranma payı vb.) ve mali haklarının (döner sermaye katsayısı, vergi dilimi gibi) korunması ve dengelenmesi gibi konularda çalışmalar yapılması,
 • Artan üniversite sayısı ve mezun sayısının ileriye yönelik işgücü planlanması yapılarak YÖK, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği ile düzenlenmesi,
 • Sağlık meslek mensupları meslek tanımlarının güncellenmesi yönünde çalışmaların yapılması,
 • Tüm sağlık personelinin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarında kalitenin desteklenmesi,
 • Sağlık mesleklerinin icrası için diploma haricinde, sertifika/kurs/katılım belgesi/eğitim belgesi gibi belgelerle mesleki yetkinlik kazandırılmasının önlenmesi yönünde çalışmalar yapılması,
 • Sağlık alanında hizmetin özelleştirilmesinin önüne geçilmesi ve var olan sistem içericisinde bulunan sağlıkçıların özlük haklarını kamuda çalışanlar ile eşitlenerek, hizmet sunumunda kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapılması,
 • Sağlık alanına yönelik mevzuatın takip edilmesi ve yeni mevzuat oluşturulurken taraf olunması konusunda katkı verilmesi,
 • Sağlık alanında yukarıda bahsedilen konularda toplumsal farkındalığın arttırılması ve kamuoyu oluşturulması için etkinlikler (web sitesi kurulması, toplantılar yapılması, basın açıklaması yapılması gibi) yapılması,
 • Tüm bu çalışmaların ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesidir.

Sağlık Profesyonelleri Platformu temel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

 • Platformu oluşturan sivil toplum örgütleri arasında iletişim ağı oluşturur.
 • Bilgi, birikim ve deneyim paylaşımları sağlar, istişare/işbirliği için ortak çalışma zemini sağlamak üzere toplantılar gerçekleştirir.
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla amaçlar doğrultusunda görüşmeler yapar.
 • Projeler üretir ve yürütür, ya da proje ortaklıkları yapar.
 • Sosyal medya ve platformlarda amaçlar doğrultusunda etkinlikler düzenler.
 • Sağlık politikalarının oluşturulması sürecinde katkı vermek üzere güncel mevzuatı takip eder, yürütülmesinin sağlanmasına katkı verir.
 • Sağlık alanında toplumsal farkındalığın arttırılması ve kamuoyu oluşturulması için etkinlikler ( web sitesi kurulması, toplantılar yapılması, basın açıklaması yapılması gibi) yapar.